Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Racjonalna Terapia Zachowania


Danuta Sikorska


"Kadego dnia, w kadej chwili gonimy za spenieniami.
Rozpaczliwie t�knimy za peni,
lecz umys nasz nigdy ich nie osignie bo bezskutecznie pr�ujemy si�br> czego uczepi� ferowa�wyroki"

autor Lewine

Tak bardzo duo m�i si�o problemach zdrowotnych, o naszych wsp�nych niedolach Amazonek. Wiem jednak z dowiadczenia, e trzeba i mona ucieka�przed rozpacz i zymi mylami.

Nasza choroba wymaga absolutnego zdyscyplinowania i niezb�nego kontaktu ze swoim zaufanym lekarzem. Trzeba cieszy�si� e po prostu yj� mam kochan Rodzin�i e mog�tym szcz�iem dzieli�si�z bliskimi osobami i patrze�z umiechem w lepsze jutro. Nie byabym tak optymistycznie nastawiona do swojej choroby gdybym nie naleaa do Klubu Amazonek przy Centrum Onkologii-Instytucie im.Marii Skodowskiej-Curie w Warszawie - najlepszego Klubu pod so�em.

Ostatnio Szefostwo Klubu, kt�e jest zawsze z nami, dla nas zorganizowao i sfinansowao w dniach 14-15 listopada 2003 r. warsztaty RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania). Wykady i �iczenia prowadzia p. psycholog mgr Mariola Kosowicz. To byy niezapomniane, wiele dajce godziny pracy, pozytywnego mylenia wobec siebie i otoczenia, wyzwalajce potrzeb�pozbierania si�po porace zdrowotnej i osigni�ia sukcesu w dalszym leczeniu. Wszystko byo g�oko przemylane i przekazane w spos� logiczny i przyst�ny przez Pani mgr Kosowicz. Wprost od serca pochodzce rozmowy nie tylko o chorobie, ale o prawdziwym yciu, kulturze i o ludziach, kt�zy j tworz, budoway nasze wn�rze. Oby takich ludzi, kt�zy nam pomagaj, byo jak najwi�ej z otwartym w naszym kierunku sercem. Kurs RTZ dla drugiej grupy zainteresowanych koleanek odby si�w grudniu, a od stycznia mamy comiesi�zne, permanentne warsztaty. Do osigni�ia naszej t�zny fizycznej z duym zaangaowaniem i wielkim entuzjazmem przyczynia si�p. mgr Krystyna Puto.

Ona ma oczy - nic nie umknie Jej uwadze. Mimo, e �iczy razem z nami, lec na materacu, potrafi zauway�nasze nieprawidowe uoenie r�i po stronie operowanej czy nogi. To si�nazywa doskonao�wykonywanej pracy.

Marzy mi si�aby zawsze si�nami tak serdecznie i troskliwie opiekowano, a my postaramy si�przynajmniej umiechem za wszystko podzi�owa�