Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2008-04-27

Kampania społeczna "Prawa Pacjenta, Moje Prawa"


Kampania społeczna „Prawa Pacjenta, Moje Prawa”

logo-prawa-pacjenta.jpg

Z początkiem kwietnia 2008 roku rozpoczyna się ogólnopolska kampania edukacyjna „Prawa Pacjenta, Moje Prawa” mająca na celu propagowanie wiedzy na temat praw przysługujących wszystkim pacjentom oraz zachęcająca do aktywnego poszukiwania informacji o swojej chorobie i możliwościach leczenia. 

Akcja będąca inicjatywą Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ma na celu uświadomienie Polakom jak wiele zależy od ich aktywnej postawy, zarówno w zakresie profilaktyki zdrowotnej jak i w obliczu choroby. Organizatorzy chcą zapoznać polskie społeczeństwo z 17- stoma punktami Europejskiej Karty Praw Pacjenta, która mówi między innymi o tym, że każdy obywatel ma prawo równego dostępu do opieki medycznej i wszelkich informacji na temat własnego zdrowia, aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu leczenia oraz poszanowania prywatności.

Kampania będzie informować o tym, gdzie można znaleźć informacje o prawach pacjenta oraz prezentować działalność organizacji i stowarzyszeń pacjentów, których celem jest udzielanie chorym niezbędnego wsparcia. Organizatorzy pragną także zwrócić uwagę na potrzebę nawiązywania partnerskich relacji między pacjentami a lekarzami.

Pomysł przeprowadzenia tego typu kampanii wynika z bardzo niskiej świadomości polskiego pacjenta w kwestii edukacji zdrowotnej, profilaktyki czy praw pacjenta.

Wyniki najnowszego sondażu opinii publicznej na temat praw pacjentów pokazują, że zaledwie 19% badanych zna jedno z praw przysługujących pacjentom, a blisko 42% respondentów nie słyszało nigdy o prawach pacjenta.  

Działania kampanii będą w głównej mierze obejmowały publikacje na temat praw pacjenta, serię wywiadów z autorytetami medycznymi oraz wydanie broszur informacyjnych dla pacjentów. Główną platformą informacyjną o kampanii będzie strona internetowa: www.prawapacjenta.eu

Kampania jest realizowana dzięki wsparciu Roche Polska oraz Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

INFORMACJE O INICJATORZE I PARTNERACH KAMPANII

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

Fundacja powstała w 2004 r. z inicjatywy księdza Arkadiusza Nowaka, który od wielu lat angażuje się w działania mające na celu upowszechnianie praw przysługujących pacjentom. Główne cele działalności Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej obejmują:

  • upowszechnianie wśród społeczeństwa idei praw pacjenta i wspieranie działań mających na celu ich egzekwowanie;
  • podejmowanie działań mających na celu traktowanie pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia, a w szczególności w relacji lekarz - pacjent;
  • wspieranie i aktywizację środowisk działających na rzecz praw pacjenta, w tym inspirowanie działań na rzecz integracji różnych grup i organizacji reprezentujących pacjentów;
  • wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjentów oraz podnoszenie świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta i polityki zdrowotnej państwa;
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie;
  • propagowanie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw pro-zdrowotnych

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w realizacji swoich celów współpracuje
z organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Roche Poska   

Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest jedną z wiodących, nastawionych na innowacje w zakresie ochrony zdrowia firm na świecie. Zasadnicza działalność koncernu skupia się na lekach dostępnych na receptę i na diagnostyce. Będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną oraz dostawcą produktów i usług  z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia, koncern znacząco przyczynia się do poprawy zdrowia i polepszenia jakości życia ludzi.

Roche zajmuje pierwsze miejsce na światowym rynku w dziedzinie diagnostyki in-vitro
i jest wiodącym dostawcą leków na raka, oraz tych stosowanych w transplantologii. Firma jest liderem rynkowym w dziedzinie wirusologii. Grupa działa również aktywnie w innych dziedzinach terapeutycznych, takich jak: choroby autoimmunologiczne, zapaleniowe, metaboliczne oraz choroby centralnego układu nerwowego. W 2007 r. Dział Leków Dostępnych na Receptę osiągnął przychód w wysokości 36,8 mld franków szwajcarskich, podczas gdy wartość sprzedaży uzyskana w Dziale Diagnostyki wyniosła 9,3 mld franków szwajcarskich. Roche zatrudnia około 79000 ludzi na całym świecie. Koncern związany jest umowami z wieloma strategicznymi partnerami w zakresie badań i rozwoju, współpracuje również z licznymi firmami, takimi jak Genetech i Chugai, w których posiada większościowe udziały.
W roku 2007 firma zainwestowała w badania i rozwój ponad 8 mld franków szwajcarskich.

Polska Grupa Farmaceutyczna (PGF)     

Polska Grupa Farmaceutyczna jest największym krajowym dostawcą usług w sektorze farmaceutycznym. Koncentrując swoją działalność na dostawach leków i produktów leczniczych do aptek oraz szpitali, PGF jest również organizatorem programu partnerskiego "Dbam o Zdrowie". Celem programu, w którym bierze udział już 1,5 mln osób, jest między innymi edukacja zdrowotna uczestników.