Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2008-05-06

Prawa Pacjenta w Europie


europejska-karta.jpgJednym z celów rozpoczynającej się kampanii społecznej „Prawa Pacjenta, Moje Prawa” jest propagowanie  Europejskiej Karty Praw Pacjenta, która wyznacza standardy w opiece medycznej i w relacjach pacjent – lekarz.

 Europejska Karta Praw Pacjenta to pozarządowy dokument przygotowany w 2002 roku przez organizację Active Citizenship Network wraz z grupą europejskich organizacji obywatelskich. Powstał on w wyniku potrzeby określenia jasnych ram dla zasad i standardów ochrony praw pacjenta. Karta została stworzona zarówno z myślą o obywatelach jak i instytucjach narodowych oraz unijnych. Głównym punktem odniesienia dla karty w obecnej postaci jest zbiór fundamentalnych praw człowieka - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, uchwalona w Nicei, która w przyszłości będzie stanowić część Konstytucji Europejskiej. Europejska Karta Praw Pacjentaoparta jest także na innych międzynarodowych dokumentach i deklaracjach, w szczególności tych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Karta opisuje 14 podstawowych praw m.in. do: profilaktyki, dostępu do opieki medycznej, informacji, wyrażenia zgody na zabiegi, wolnego wyboru, prywatności i poufności, poszanowania czasu pacjenta,  przestrzegania norm jakościowych, bezpieczeństwa, innowacji, unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu, leczenia dostosowanego do potrzeb, składania zażaleń, uzyskania rekompensaty.

W państwach Unii Europejskiej Karta Praw Pacjenta określa standardy postępowania i ma statut zalecanych praktyk.

 Przestrzeganie wielu z jej zapisów nie wymaga wielkiego nakładu finansowego, a jedynie np. zmiany sposobu traktowania pacjenta, okazywania empatii i poszanowania jego godności. Znajomość Karty Praw Pacjenta zarówno przez pracowników służby zdrowia jak i pacjentów pozytywnie wpłynie na jakość oferowanej opieki medycznej.

Karta Praw Pacjenta to również karta obowiązków pacjenta – dbania o zdrowie, poddawania się badaniom profilaktycznym i współpracy z lekarzem. Znajomość własnych praw pozwala pacjentowi na bardziej świadome przejście przez okres choroby, wzięcie odpowiedzialności za swoje leczenie oraz lepszą współpracę z lekarzem. Jeśli bowiem pacjent będzie poinformowany w zrozumiały dla niego sposób o wszystkich aspektach leczenia, tj. o skutkach ubocznych, zasadach koniecznych do przestrzegania, to chętniej będzie współpracował z lekarzem.

Znajomość Karty Praw Pacjenta leży więc w interesie zarówno pracowników służby zdrowia jak i pacjentów oraz stanowi pierwszy krok na drodze do budowy wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu i zaufaniu.

 Europejska Karta Praw Pacjenta (European Charter of Patients’ Rights)

1. Prawo do profilaktyki

Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom.

2. Prawo dostępu do opieki medycznej

Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.

3. Prawo do informacji

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.

4. Prawo do wyrażenia zgody

Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, włączając w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.

5. Prawo do wolnego wyboru

Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji.

6. Prawo do prywatności i poufności

Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej prywatności podczas wykonywania badań diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia farmakologicznego/chirurgicznego ogółem.

7. Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta

Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo to przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.

8. Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych

Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami i normami.

9. Prawo do bezpieczeństwa

Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, nie wyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnego z wysokimi normami bezpieczeństwa.

10. Prawo do innowacji

Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami międzynarodowymi i niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych.

11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu

Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to możliwe, cierpienia
i bólu, niezależnie od stadium choroby.

12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb

Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to jest możliwe.

13. Prawo do zażaleń

Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy dozna jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.

14. Prawo do rekompensaty

Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli dozna krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.

Aneks

Prawa Aktywnego Obywatelstwa (Righs of Active Citizenship)

15. Prawo do podejmowania działań leżących w interesie ogółu

16. Prawo do działalności na rzecz przysługującym pacjentom praw

17. Prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki zdrowotnej